VAŽNO! UKLJUČITE SE AKTIVNO U JAVNOJ RASPRAVI (4. modula ZO-a), SPORNOG MODULA U KOJEM NEMA NIŠTA SPORNOG, KOJA JE OTVORENA DO 31. LIPNJA 2013 god.

Odluka o uvođenju, praćenju i vrednovanju provedbe Kurikuluma zdravstvenog odgoja u osnovnim i srednjim školama (NN 017/2013)

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA

291

Na temelju članka 39. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 150/2011.) ministar znanosti, obrazovanja i sporta donosi

ODLUKU

O UVOĐENJU, PRAĆENJU I VREDNOVANJU PROVEDBE KURIKULUMA ZDRAVSTVENOG ODGOJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA

I.

Temeljem ove odluke uvodi se Kurikulum zdravstvenoga odgoja u osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj te će se sustavno pratiti i vrednovati njegova provedba.

II.

Kurikulum zdravstvenoga odgoja sastavni je dio ove odluke, a provodit će se kroz sadržaje integrirane u nastavne programe predmeta, sate razrednika, školske projekte i druge školske aktivnosti.

III.

Stručno usavršavanje učitelja, nastavnika i stručnih suradnika vezano za sadržaje i teme zdravstvenoga odgoja provodit će Agencija za odgoj i obrazovanje.

IV.

Provedbu Kurikuluma zdravstvenoga odgoja, kao i ishode učenja i poučavanja, sustavno će pratiti i vrednovati same škole (samovrednovanjem) te Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

V.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o uvođenju, praćenju i vrednovanju provedbe Kurikuluma zdravstvenog odgoja u osnovnim i srednjim školama od 27. rujna 2012. godine (klasa: 602-01/12-01/00431; urbroj: 533-21-12-0003).

VI.

Ova odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Klasa: 602-01/12-01/00431

Urbroj: 533-21-12-0005

Zagreb, 31. siječnja 2013.

Ministar

dr. sc. Željko Jovanović, v. r.

Nastavi čitati “VAŽNO! UKLJUČITE SE AKTIVNO U JAVNOJ RASPRAVI (4. modula ZO-a), SPORNOG MODULA U KOJEM NEMA NIŠTA SPORNOG, KOJA JE OTVORENA DO 31. LIPNJA 2013 god.”