Statut

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine br. 74/2014, u daljnjem tekstu: Zakon) te članka 11. Statuta udruge od 16. listopada 2007. godine, skupština udruge DAVID-Udruga građana za zaštitu ljudskih prava, na svojoj je sjednici održanoj dana 06.07. 2015.

godine donijela

S T A T U T

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

DAVID – Udruga građana za zaštitu ljudskih prava“ (udaljnjem tekstu: Udruga) je
dobrovoljno udruženje poslovno sposobnih fizičkih osoba kojima je zajednički interes praćenje stanja i informiranje javnosti o poštivanju i zaštiti ljudskih prava, te osvješćivanje i senzibiliziranje javnosti za ljudska prava s naročitim osvrtom na kršenja istih u vjerskim institucijama.

Članak 2.

Udruga se naziva: DAVID – UDRUGA GRAĐANA ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA

Sjedište Udruge je u Zagrebu. Odluku o adresi Udruge donosi Upravni odbor.

Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.

Članak 3.

Udruga ima pečat okrugla oblika promjera 3 cm s natpisom: DAVID – UDRUGA GRAĐANA ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA ZAGREB. U sredini pečata je stilizirani lik starozavjetne osobe Davida s praćkom u zamahu.

Članak 4.

Rad Udruge i svih njenih tijela je javan. Javnost se osigurava redovitim objavljivanjem rezultata rada Udruge i njenih članova, održavanjem javnih skupova, sastanaka, predavanja. Sastanci svih tijela Udruge javni su i mogu im pribivati predstavnici sredstava javnog priopćavanja. Javnost rada osigurava se također i putem sredstava javnog priopćavanja te mrežnih stranica Udruge.

II. CILJEVI, PODRUČJE DJELOVANJA I DJELATNOST

Članak 5.

Cilj udruge je doprinositi osviještenosti javnosti o stanju ljudskih prava i sloboda u društvu.

Udruga djeluje na području ljudskih prava, vjerskih prava i sloboda.

Ciljeve Udruga ostvaruju slijedećim djelatnostima:

1. praćenje stanja ljudskih prava i sloboda u Republici Hrvatskoj,
2. ukazivanje i poticanje potrebite zaštite ljudskih prava,
3. informiranje i educiranje javnosti iz područja zaštite ljudskih prava i sloboda,
4. pružanje podrške pojedincima i ugroženim grupama civilnog društva na području zaštite ljudskih prava,
5. organiziranje javnih tribina i okruglih stolova iz područja zaštite ljudskih prava,
6. pokretanje inicijative za usklađivanje crkvenih nauka s civilnim pravnim propisima,
7. sudjelovanje na raznim skupovima s tematikom o crkvi,
8. suradnja sa sličnim udrugama i organizacijama u RH i inozemstvu,
9. informiranje javnosti putem medija ili na drugi način o ulozi crkve u sadašnjosti i u prošlosti,

10. izdavanje knjiga, brošura, letaka, plakata, časopisa, CD-i, DVD-i iz područja djelovanja Udruge.

III. ČLANSTVO

Članak 6.

Članom Udruge može postati svaki poslovno sposoban državljanin Republike Hrvatske kao i strani državljanin, ako prihvaća Statut te ciljeve i djelatnosti Udruge.

Članstvo u Udruzi stječe se upisom u evidenciju članova na temelju pristupnica, koje prethodno razmatra Upravni odbor te daje pozitivno mišljenje.

Popis članova vodi se elektronički ili na drugi prikladan način i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu člana, osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja Udruzi,, te datumu prestanka članstva u Udruzi.

Popis članova mora uvijek biti dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima, na njihov zahtjev. Popis članova vodi Dopredsjednik Udruge.

Članak 7.

Pravo je svakog člana Udruge da bira i da bude biran u tijela Udruge, da se obraća svim tijelima Udruge i da bude informiran o radu Udruge.

Članovi Udruge imaju pravo sudjelovati u njezinom radu.

Dužnosti članova Udruge su:

 • aktivno sudjelovanje u djelatnostima Udruge u skladu sa Statutom,

 • čuvanje i podizanje ugleda Udruge,

 • čuvanje materijalnih dobara Udruge i

 • izvršavanje odluka tijela Udruge,

 • redovito plaćanje članarine Udruzi.

Članak 8.

Članstvo u Udruzi prestaje:

 • neplaćanjem članarine,

 • dobrovoljnim istupom iz članstva,

 • isključenjem iz članstva,

 • smrću člana

Neplaćanje članarine dovodi do automatskog prestanka članstva u slučaju da član Udruge, niti nakon naknadnog pisanog poziva ne izvrši svoju dospjelu obvezu

Iznimno, u opravdanim slučajevima navedeni se rok, na zahtjev člana, može primjereno produžiti odlukom Upravnog odbora.

IV. STEGOVNA ODGOVORNOST TE RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERSA

Članak 9.

Član Udruge stegovno će odgovarati ako prekrši odredbe Statuta ili ugrozi interese Udruge odnosno ako prouzroči ozbiljnu štetu Udruzi ili njegovom članstvu. Razlog za stegovnu odgovornost također je i kršenje odluka Skupštine Udruge. Zbog povreda prava i obveza, Upravni odbor članu Udruge može izreći opomenu ako je povreda blaže naravi ili ga isključiti iz članstva Udruge u slučaju da se radi o težem kršenju prava i obveza člana.

Odluku o isključenju iz članstva donosi Upravni odbor.

Spor/sukob interesa u udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova udruge kojima članovi mogu slobodno raspolagati a koji utječe na rad udruge u cjelini odnosno ako se ona odnose na pitanja od zajedničkog interesa na sve članove.

Za rješavanje sporova/sukoba interesa nadležna je Skupština Udruge koja rješavajući o sporu/sukobu interesa u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.

Odluka Skupštine je konačna.

Ako se spor/sukob interesa odnosi na odluke tijela upravljanja Udrugom temeljem kojih se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća Udruzi da riješi spor/sukob interesa. Po konačnosti odluke Skupštine, udruga podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s odlukom Skupštine.

V. TIJELA UDRUGE

Tijela Udruge su:

1. Skupština

2. Upravni odbor

3. Predsjednik Udruge

4. Dopredsjednik Udruge

5. Blagajnik Udruge

 1. Skupština

Članak 10.

Skupština je najviše tijelo Udruge. Skupštinu čine svi članovi Udruge. Skupština radi u sjednicama. Sjednice mogu biti redovne, izborne i izvanredne. Redovne sjednice Skupštine održavaju se najmanje jednom godišnje, a izborne svake četiri godine. Izvanrednu sjednicu Skupštine saziva se prema zaključku Upravnog odbora ili na pismeni prijedlog trećine članova. Skupštinu saziva Upravni odbor, najmanje četrnaest dana prije sjednice i predlaže joj dnevni red.

U slučaju isteka mandata tijelima Udruge sjednicu Skupštine može sazvati zadnja osoba ovlaštena za zastupanje upisana u Registar udruga Republike Hrvatske ili najmanje trećina članova Udruge upisanih u popis članova prije isteka mandata tijelima Udruge.

Članak 11.

Skupština Udruge:

 • donosi Statut, te izmjene i dopune Statuta,

 • utvrđuje program rada i financijski plan,

 • usvaja izvještaj o radu i završni račun Udruge,

 • imenuje i opoziva Predsjednika Udruge, članove Upravnog odbora, Blagajnika kao i likvidatora Udruge,

 • razmatra izvještaj o radu Predsjednika Udruge, i ocjenjuje njegov rad te daje razrješnicu izabranim tijelima Udruge,

 • odlučuje o statusnim promjenama ,

 • donosi pravilnik o izdavačkoj djelatnosti te druge opće akte Udruge po potrebi,

 • odlučuje o prijedlozima, molbama i žalbama u slučajevima predviđenim ovim Statutom,

 • određuje visinu članarine te rok uplate,

 • organizira podružnice, klubove i sekcije koji ne mogu imati svojstva pravne osobe,

 • donosi odluku o prestanku rada Udruge,

 • donosi i druge odluke te obavlja sve poslove predviđene ovim Statutom.

Redovna skupština utvrđuje program rada i financijski plan Udruge za poslovnu godinu, usvaja izvještaj o radu i godišnje financijsko izvješće Udruge, a po potrebi se uz navedene donose i druge odluke iz njene nadležnosti. Tijela Društva biraju se na Izbornoj skupštini, a Izvanredna skupština rješava pitanja radi kojih je sazvana.

Redovna skupština saziva se u roku koji osigurava usvajanje godišnjeg financijskog izvješća te njegovu predaju nadležnim tijelima u propisanom roku.

Članak 12.

Skupština može pravovaljano odlučivati ako je nazočna natpolovična većina članova Udruge. Ako nema kvoruma, zasjedanje se odgađa za 15 minuta nakon čega su odluke Skupštine punovažne ako je nazočna najmanje jedna četvrtina članova Udruge. Skupština donosi odluke većinom glasova prisutnih članova.

Skupštinu vodi radno predsjedništvo koje bira Skupština.

Predsjednik Udruge i Upravni i odbor biraju se tajnim glasovanjem, a Skupština određuje način glasovanja o ostalim pitanjima dnevnog reda.

Upravni odbor Udruge bira povjerenstva, radne skupine i osniva posebne fondove prema potrebi. Upravni odbor može po potrebi angažirati administrativno, računovodstveno i drugo osoblje.

 1. Upravni odbor

Članak 13.

Upravni odbor Udruge čine predsjednik Udruge, koji je i predsjednik Upravnog odbora, dopredsjednik i jedan član koje bira Skupština na vrijeme od 4 godine.
Upravni odbor donosi svoje odluke većinom glasova svih članova Upravnog odbora.
Sjednice Upravnog odbora saziva predsjednik Udruge na vlastiti zahtjev ili na zahtjev nekog člana. Ako predsjednik Upravnog odbora ne sazove sjednicu, to može učiniti i osoba koja je predložila sazivanje sjednice.
U radu Upravnog odbora mogu sudjelovati i drugi članovi, ali bez prava glasovanja. Upravni odbor konstituira se odmah nakon izbora i između svojih članova bira Dopredsjednika Udruge.

Upravni odbor obavlja sve poslove koje mu dodijeli Skupština te:

 • priprema prijedloge programa i rada Udruge,

 • priprema prijedloge statuta i drugih normativnih akata Udruge,

 • prati rad Udruge i provodi odluke Skupštine.

 • brine se za izvršavanje financijskog plana.

Upravni odbor sastaje se po potrebi, a najmanje dva puta godišnje i može raditi ako je nazočna većina članova. Sjednicu Upravnog odbora saziva predsjednik ili dopredsjednik Udruge. Za punovažne odluke potrebna je većina glasova ukupnog broja članova Upravnog odbora. Radi donošenja odluka u hitnim slučajevima članovi Upravnog odbora mogu glasovati i pismenim putem.

Članak 14.

Članovi Upravnog odbora odgovaraju za svoj rad Skupštini. Članovi Upravnog odbora mogu biti opozvani od strane Skupštine i prije isteka svog mandata zbog neaktivnosti, nepridržavanja odluka Skupštine i drugih akata Udruge.

Članak 15.

Upravni odbor brine se da na prikladan način obavijesti javnost o cjelokupnome radu i poslovanju Udruge i njegovih tijela. Upravni odbor predlaže predstavnike Udruge u stručna i društvena tijela.

 1. Predsjednika

Dužnosti predsjednika su da:

 • vodi poslove Udruge sukladno odlukama Skupštine,

 • saziva sjednice Upravnog odbora i njima predsjedava,

 • brine se za izvršenje zaključaka Skupštine i Upravnog odbora,

 • zastupa Udrugu te sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Udruge

 • naredbodavac je za izvršenje financijskog plana Udruge,

 • obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština Udruge ili Upravni odbor.

Predsjednik Udruge odgovoran je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća.

Predsjednik Udruge dostavlja zapisnik s Redovne skupštine nadležnom uredu koji vodi Registar udruga.

Predsjednik Udruge odgovara za zakonitost rada Udruge.

Mandat predsjednika Udruge traje četiri godine, a iste osobe mogu biti birane više puta uzastopce.

4. Dopredsjednik

Članak 16.

Kada je Predsjednik Udruge spriječen u obavljanju svoje dužnosti, zamjenjuje ga Dopredsjednik Udruge koji tada ima ista prava, obveze i odgovornosti kao i Predsjednik.

Mandat Dopredsjednika Udruge traje četiri godine, a iste osobe mogu biti izabrane više

puta uzastopce.

5. Blagajnik

Članak 17.

Blagajnika bira Skupština na vrijeme od 4 godine. Blagajnik ima sljedeće zadatke:

1. izvršava financijsko poslovanje Udruge
2. sastavlja godišnji financijski izvještaj
3. na zahtjev Upravnog odbora izvještava na sjednici o stanju financija

VI. FINANCIJSKO POSLOVANJE

Članak 18.

Financijsko poslovanje obavlja se u skladu sa zakonskim propisima prema postavljenome financijskom planu. Udruga vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

Članak 19.

Prihode Udruga ostvaruje iz: članarina, sredstava ostvarenih na javnim natječajima u Republici Hrvatskoj, sredstva fondova Europske unije, prihoda od publikacija, predavanja i sl., prihoda od imovine i imovinskih prava, donacija, dotacija, sponzorstava i dr. Sva ostvarena dobit koristi se, u skladu sa zakonom, isključivo za ostvarivanje ciljeva Udruge.

VII. IMOVINA UDRUGE

Članak 20.

Udruga može posjedovati pokretnu i nepokretnu imovinu koja omogućuje i unapređuje rad u skladu sa svrhom i zadacima Udruge. U slučaju prestanka rada Udruge, na svojoj zadnjoj sjednici Skupština će donijeti odluku o ustupanju imovine.

VIII. ODGOVORNOST ZA OBVEZE I ŠTETU

Članak 21.

Za svoje obveze Udruga odgovara svojom cjelokupnom imovinom.

Članovi Udruge i članovi njezinih tijela ne odgovaraju za obveze Udruge.

Nad Udrugom se može provesti stečaj, sukladno zakonu.

Udruga i osobe ovlaštene za zastupanje Udruge za eventualnu štetu koju počine Udruzi ili Udruga počini trećim osobama, odgovaraju sukladno općim propisima o odgovornosti za štetu.

IX. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

Članak 22.

Udruga prestaje postojati na temelju odluke Skupštine ili drugih razloga propisanih zakonom.

U slučaju prestanka rada Udruge preostala imovina pripada udruzi, ustanovi ili zakladi istih ili sličnih ciljeva i djelatnosti.

X. LIKVIDATOR

Članak 23.

Likvidatora Udruge bira i opoziva Skupština.

Likvidator može biti i osoba koja nije član Udruge.

Likvidator ima pravo na naknadu troškova za svoj rad iz sredstava Udruge.

Likvidator Udruge zastupa Udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje do okončanja i brisanja Udruge iz Registra udruga.

U postupku likvidacije likvidator je dužan:

 • utvrditi stanje na poslovnom računu Udruge,

 • utvrditi knjigovodstveno stanje dugovanja i potraživanja,

 • utvrditi ostalu imovinu Udruge te pribaviti iz službene evidencije Ministarstva financije – Porezne uprave potvrdu o nepostojanju duga s osnove javnih davanja,

 • u slučaju dugovanja, dužan je objaviti poziv vjerovnicima da prijave svoje tražbine prema Udruzi,

 • u slučaju potraživanja dužan je pozvati dužnike na plaćanje dugova te raspodijeliti preostalu imovinu u skladu odredbama ovog Statuta i zakona.

Nakon raspodjele preostale imovine, likvidator je dužan u roku od 8 dana od okončanja likvidacijskog postupka podnijeti nadležnom uredu državne uprave završni račun i izvješće o provedenom likvidacijskom postupku.

U slučaju da likvidator utvrdi da imovina Udruge nije dovoljna za namirenje obveza, dužan je u roku osam dana o tome obavijestiti nadležni sud radi pokretanja stečajnog postupka.

XI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

Ovaj Statut stupa na snagu i primjenjuje se danom njegovog upisa u Registar udruga.

Članak 25.

Stupanjem na snagu ovoga Statuta prestaje vrijediti Statut Udruge prihvaćen na Redovnoj skupštini održanoj 16. listopada 2007. godine

U Zagrebu,06.07. 2015. godine