Članstvo

 

Članak 7.

Članom Udruge može postati svaka domaća i strana poslovno sposobna fizička osoba, koja se u pristupnoj izjavi obveže da će poštovati pravila Udruge, da će plaćati članarinu.
Upravni odbor Udruge donosi zaključak o isključenju iz članstva Udruge.
Osoba koja je isključena iz članstva Udruge ima pravo uložiti žalbu Skupštini Udruge, koja će donijeti konačnu odluku. Žalba se može uložiti u roku od 15 dana.

Članak 8.

Članstvo u Udruzi prestaje:

1. smrću člana
2. istupanjem na temelju pismene izjave o istupu
3. isključenjem na temelju zaključka Upravnog odbora Udruge
4. brisanjem iz članstva , ako član ni nakon pismene opomene ne plaća članarinu

Član Udruge može biti isključen ako:

1. krši pravila udruge
2. svojim ponašanjem šteti ugledu Udruge ili na neki način istupa protiv Udruge

Upravni odbor Udruge donosi zaključak o isključenju iz članstva Udruge.

Članak 9.

Prava članova su slijedeća:

1. da učestvuju u ostvarivanju svrhe i zadataka Udruge, te da su upoznati s radom organa Udruge
2. da su upoznati sa materjalno – financijskim poslovanjem
3. da na vlastitu želju istupe iz Udruge
4. da biraju članove organa Udruge i da budu izabrani u organe Udruge

Dužnosti članova su:

1. da poštuju odluke, pravila i zajedničke organe Udruge

Članak 10.

Udruga vodi popis svojih članova.
Dopredsjednik Udruge je odgovorna osoba za vođenje popisa članova Udruge.

Zahtjev za članstvom u Udruzi David