Njemačka: Tužba – Katolička crkva se ne smije zvati kršćanskom

Upravni sud Freiburg

Tužba: Smije li se Katolička crkva nazivati „kršćanskom“?

Jedna  vjerska zajednica hoće Katoličkoj crkvi zabraniti oznaku „kršćanska“.  Njihova je tužba upravljena protiv Freiburške biskupije i sada je Upravni sud odlučio o tome.

FREIBURG. Nigdje raspela. Pri tom bijaše te srijede ipak božanska potpora praktično u dvorani za zasjedanje freiburškog Upravnog suda: Šestorica  predstavnika mannheimske vjerske zajednice „Univerzalni život svih kultura svijeta“ htjela su postići da se  Katolička crkva više ne smije nazivati „kršćanskom“ – u ime Isusa Krista oni su optužili one koji se danas nazivanju njegovom crkvom. Tužba je upravljena protiv Freiburške nadbiskupije  Roberta Zollitscha kao predstavnika Njemačke biskupske konferencije.

 http://www.badische-zeitung.de/klage-darf-sich-die-katholische-kirche-christlich-nennen


Već je proteklog ljeta zajednica zahtijevala od 27 biskupa katoličkih biskupija da se od  kraja rujna ubuduće više ne nazivaju kršćanske jer su ponašanje i nadgradnja Katoličke crkve u suprotnosti s intencijama Isusa Krista.  Biskupije na to nisu reagirale.

 Krši li ta oznaka prava prakršćana?

 U srijedu su tužitelji koji se nazivaju prakršćanima u Upranom sudu producirali impresivnu listu nesumnjivo nekršćanskih nedjela iz popisa grijeha Crkve. Pojam „kršćanski“ svakako nije zaštićen. Zaključno se stoga ovdje  treba upitati na kojoj je osnovi uopće trebalo tužiti. Krši li korištenje tog pojma od strane Katoličke crkve prava prakršćana? Ili se to dotiče prava trećega kojega oni legitimno predstavljaju? No onda državni sud uopće ne bi bio nadležan.

Tužitelji koji su većinom kršteni kao katolici, a kasnije istupili iz Crkve, argumentiraju trajnom valjanošću tog sakramenta, da prema katoličkom učenju krštenici postaju dijelom Kristova tijela „i to realno”. Kao Isusovi tjelesni krvni srodnici oni stoga nastupaju da bi zaštitili prava velikog učitelja mira post mortem i to iskazuju.
Ista tužba čeka u Hannoveru  EKD (Njemačku evangeličku crkvu)

 
Branitelj Freiburške nadbiskupije Ulrich Heidenreich se usuprostavio: Postuhumna osobna prava pretpostavljaju da je tužitelj bio postavljen za vrijeme pokojnikova života ili od rodbine.

Inače su pitanja vjere i definicija unutarnja stvar Crkve prema kojima je država obavezna biti neutralna. – tužbi nedostaje svaka pravna utemeljenost. 

 Na temelju toga tužba je onda i odbijena: Nije prepoznata oštećenost tužitelja u njihovim vlastitim pravima, rekao je predsjedavajući sudac, Predsjednik suda Jens Michekis; Komora nije ovlaštena suditi u ovom dokazivanju i o vjerskim pitanjima. Upravni sud je državni sud i obvezan pravilima Upravnog suda.

Ovo zadnje je bilo usmjereno na predpriču procesa kao i atmosferu u dvorani. Prakršćani su pokušali suca preko Saveznog ustavnog suda prisiliti da se izjasni o svojoj vjerskoj pripadnosti, da bi ako ustreba mogli zatražiti izuzeće.

Zaključkom od 20. siječnja 2010 je Kalsruhe (?) odbio ovaj zahtjev.

Da ne prihvaćaju objektivnost freiburških sudaca neki su slušatelji dali na znanje uvježbanim zborom – vjerojatno ne posljednji put: Jednaku tužbu podigli su prakršćani protiv luteranske crkve i Margot Käßmann predsjedavajuće EKD-u ( Njemačke evangeličke crkve), u Hannoveru.

njemacka0

Verwaltungsgericht Freiburg

10.02.2010.

Klage: Darf sich die katholische Kirche christlich nennen?

Eine Glaubensgemeinschaft will der katholischen Kirche die Bezeichnung “christlich” verbieten. Ihre Klage richtete sich stellvertretend an das Erzbistum Freiburg – und jetzt entschied das Verwaltungsgericht darüber.

njemacka

Darf die Katholische Kirche sich „christlich“ nennen? Foto: Ingo Schneider

FREIBURG. Kein Kruzifix nirgends. Dabei wäre an diesem Mittwoch göttlicher Beistand praktisch im Sitzungssaal des Freiburger Verwaltungsgerichts: Sechs Vorstandsmitglieder der Mannheimer Glaubensgemeinschaft “Das universelle Leben aller Kulturen weltweit” wollen erzwingen, dass die katholische Kirche sich nicht mehr christlich nennen darf – im Namen Jesu klagen sie gegen das, was sich heute seine Kirche nennt. Die Klage ist stellvertretend an das Erzbistum Freiburg mit Robert Zollitsch als Vorsitzendem der Deutschen Bischofskonferenz gerichtet.

http://www.badische-zeitung.de/klage-darf-sich-die-katholische-kirche-christlich-nennen
Schon im vergangenen Sommer hatte die Gemeinschaft die 27 Bischöfe der katholischen Diözesen aufgefordert, bis Ende September zuzusagen, sich künftig nicht mehr christlich zu nennen, da das Verhalten und der Aufbau der katholischen Kirche im Widerspruch zu Lehre und Intention Jesu Christi stünden. Die Bistümer hatten darauf nicht reagiert.

Verletzt die Bezeichnung die Rechte der Urchristen?
Im Verwaltungsgericht produzieren die Kläger, die sich Urchristen nennen, am Mittwoch eine eindrucksvolle Liste zweifellos unchristlicher Missetaten aus dem Sündenregister der Kirche. Allerdings ist der Begriff “christlich” nicht geschützt. Ausschlaggebend wird deshalb die Frage, auf welcher Grundlage hier überhaupt geklagt werden soll: Verletzt die Verwendung des Begriffs durch die katholische Kirche die Urchristen in ihren eigenen Rechten? Oder berührt sie die Rechte Dritter, die von ihnen legitim vertreten werden? Nur dann wäre ein staatliches Gericht überhaupt zuständig.
Die Kläger, mehrheitlich katholisch getauft und später ausgetreten, argumentieren mit der dauerhaften Gültigkeit des Sakraments, das laut katholischer Lehre den Getauften zum Teil des Leibes Christi mache – “und zwar real”. Als leibhaftige Blutsverwandte Jesu sei man deshalb angetreten, die Rechte des großen Friedenslehrers post mortem zu verteidigen und deshalb auch legitimiert.

Die gleiche Klage wartet in Hannover auf die EKD
Anwalt Ulrich Heidenreich kontert für das Erzbistum Freiburg: Das postmortale Persönlichkeitsrecht setze voraus, dass der Kläger zu Lebzeiten des Verstorbenen oder von Angehörigen berufen wurde. Ansonsten seien Glaubens- und Definitionsfragen innerkirchliche Angelegenheiten, denen gegenüber der Staat zu Neutralität verpflichtet sei – der Klage fehle jede juristische Grundlage.

Mit dieser Begründung wird die Klage dann auch abgelehnt: Eine Schädigung der Kläger in deren eigenen Rechten sei nicht zu erkennen, sagt der Vorsitzende Richter, Gerichtspräsident Jens Michaelis, in der Begründung, und über Glaubensfragen zu urteilen sei die Kammer nicht befugt. Das Verwaltungsgericht sei ein staatliches Gericht und an die Verwaltungsgerichtsordnung gebunden.

Letzteres zielt sowohl auf die Vorgeschichte des Prozesses als auch auf die Atmosphäre im Saal: Die Urchristen hatten versucht, die Richter über das Bundesverfassungsgericht zur Bekanntgabe ihrer Konfession zu zwingen, um gegebenenfalls Befangenheitsanträge stellen zu können.

Mit Beschluss vom 20. Januar 2010 hat Karlsruhe diese Beschwerde abgelehnt. Dass sie den Freiburger Richtern ihre Objektivität nicht abnehmen, tun einige Zuhörer nun in eingeübten Sprechchören kund – vermutlich nicht zum letzten Mal: Die gleiche Klage haben die Urchristen gegen die lutherische Kirche und die Vorsitzende der EKD, Margot Käßmann, in Hannover angestrengt.

Što je „kršćanski“?

Freiburg.  Prakršćani zahtijevaju  da se Crkve više ne nazivaju kršćanskima. Sutra će se u Freiburgu raspravljati o tome.

Autor: PETRA WALHEIM | 09.02.2010

Prvo što nekome prostruji glavom pri čitanju ove vijesti je: To je neka šala! Upravni sud u Freiburgu obznanjuje u tom dopisu da će se sutra raspravljati o tužbi vjerske zajednice „Univerzalni život“. „Prakršćani“, kako oni sebe nazivaju, hoće time postići da se Katoličkoj crkvi zabrani da se naziva „kršćanskom“. Tužba je egzemplarno usmjerena protiv Freiburške nadbiskupije i predsjedavajućeg Njemačke biskupske konferencije Roberta Zollitscha.

Zajednica obrazlaže svoj postupak time što je ponašanje Katoličke crkve u suprotnosti s učenjem Isusa Krista i stoga nema pravo nositi njegovo ime. Jednaka tužba uložena je protiv Luteranske crkve i  predsjedavajuće  EKD Margot Kaessmann u Hannoveru.

Tužbi su prethodile „opomene“ crkvama. Pri tom tužitelji, jedan teolog, jedan liječnik, dva novinara i dva pravnika, pozivaju crkvene predstavnike da se njihove crkve nazivaju katolička ili luteranska. „Mi hoćemo samo jedno: Ne nazivajte se više kršćanski.“ Pokretači tužbe su očekivali posve ozbiljno reakciju, no ona je izostala. To je razlog tužbe.

Time su se bavila tri službena  i dva počasna suca druge komore Upravnog suda u Freiburgu. S punom ozbiljnošću. Pri čemu se može dogoditi da u sudskoj raspravi ne stignu daleko. Jer su već u početnoj fazi ove usmene rasprave „prakršćani“ jednim prizivom zahtijevali „da se kod važnih procesa protiv katoličke crkve sudac očituje u vezi s pitanjem je li on sam pripadnik ove crkve.“ Savezni ustavni sud je odlukom od 20.sječnja 2010. odbio prihvat zahtjeva.

U raspravi u Freiburgu bit će razjašnjeno je li tužba dopustiva i utemeljena. To sigurno neće biti laki  poduhvat. Pojam „kršćanski“ nije zaštićen, svatko ga može upotrijebiti i slobodno definirati. Koliko je poznato ni „prakršćani“ ga nisu zakupili za sebe.

njemacka2

Was ist “christlich” ?

Freiburg, 09.02.2010.

Die “Urchristen” wollen durchsetzen, dass sich die Kirchen nicht mehr christlich nennen dürfen. Morgen wird in Freiburg verhandelt.

http://www.swp.de/ulm/nachrichten/politik/art4306,357656

Das erste, was einem beim Lesen der Meldung durch den Kopf schießt, ist: Das ist ein Scherz! Das Verwaltungsgericht Freiburg kündigt in dem Schreiben an, morgen werde die Klage der Glaubensgemeinschaft “Das universelle Leben aller Kulturen weltweit” verhandelt. Die “Urchristen”, wie sie sich auch nennen, wollen damit erreichen, dass der katholischen Kirche untersagt wird, sich “christlich” zu nennen. Die Klage ist exemplarisch gegen das Erzbistum Freiburg und den Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Robert Zollitsch, gerichtet.

Die Gemeinschaft begründet ihr Vorgehen damit, das Verhalten der katholischen Kirche stehe im Widerspruch zur Lehre von Jesus Christus und sei daher nicht berechtigt, seinen Namen zu tragen. Die gleiche Klage liegt gegen die lutherische Kirche und die EKD-Vorsitzende Margot Käßmann in Hannover vor.

Den Klagen vorausgegangen sind “Abmahnungen” an die Kirchen. Darin fordern die Kläger – ein Theologe, ein Arzt, zwei Journalisten und zwei Juristen – die Kirchenvertreter auf, sich entweder katholisch oder lutherisch zu nennen. “Wir wollen nur eins: Nennen Sie sich nicht länger christlich.” Womöglich hatten die Verfasser im Ernst eine Reaktion erwartet, doch die blieb aus. Deshalb die Klagen.

Die drei Berufs- und zwei ehrenamtlichen Richter der zweiten Kammer des Verwaltungsgerichts Freiburg müssen sich damit befassen. Allen Ernstes. Wobei es passieren kann, dass sie in der Verhandlung nicht weit kommen. Denn bereits im Vorfeld dieser mündlichen Verhandlung hatten die “Urchristen” in einer Verfassungsbeschwerde verlangt, “dass bei wichtigen Prozessen gegen die katholische Kirche die Richter auf Anfrage mitteilen, ob sie selbst dieser Kirche angehören”. Das Bundesverfassungsgericht hat mit Beschluss vom 20. Januar 2010 die Annahme der Beschwerde abgelehnt.

In der Verhandlung in Freiburg wird zu klären sein, ob die Klage zulässig und begründet ist. Sicher kein leichtes Unterfangen. Der Begriff “christlich” ist nicht geschützt, kann von jedem verwendet und frei definiert werden. Soweit bekannt, haben auch die “Urchristen” den Begriff noch nicht für sich gepachtet.

Katolička crkva ostaje «kršćanska»

Utorak, 11. veljače 2010, 12:02 Uhr

Freiburg (dpa/lsw) – Katolička crkva smije se i nadalje nazivati „kršćanskom“ To je odlučio Upravni sud u Freiburgu – doduše bez uspoređivanja  učenja i postupaka Crkve. Prema izjavi suda 2. Komora je iz formalnih razloga odbila tužbu vjerske zajednice koja je zahtjevala  brisanje riječi „kršćanski“ iz vokabulara te biskupije. Tužitelji su predstavnici vjerske zajednice Univerzalni život svih kultura svijeta“ sa sjedištem u Wuerzburgu.  Prema izjavi u četvrtak zajednica sada razmišlja da proslijedi svoj zahtjev dalje na Upravni sud Baden-Wuerttenberg. Osim toga, istovjetna tužba protiv Evangeličke crkve bit će raspravljana 16. ožujka u Hannoveru, izvijestio je predstojnik.

Katholische Kirche bleibt «christlich»

Freiburg, 11.02.2010.

Die Katholische Kirche darf sich weiter «christlich» nennen. Das hat das Verwaltungsgericht Freiburg entschieden – allerdings ohne sich mit der Lehre und dem Gebaren der Kirche auseinanderzusetzen. Nach Angaben des Gerichts wies die 2.

http://www.swp.de/bad_mergentheim/nachrichten/suedwestumschau/Prozesse-Kirche-Urteile-Katholische-Kirche-bleibt-christlich-;art1157835,361289

Kammer aus formellen Gründen die Klage einer Glaubensgemeinschaft ab, die eine Streichung des «christlich» aus dem Vokabular der Diözesen erzwingen wollte. Die Kläger sind Vorstände der Glaubensgemeinschaft «Das Universelle Leben Aller Kulturen Weltweit» mit Sitz in Würzburg. Nach Angaben vom Donnerstag erwägt die Gemeinschaft nun, ihr Ziel vor dem Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg weiter zu verfolgen. Zudem werde eine vergleichbare Klage gegen die evangelische Kirche am 16. März in Hannover verhandelt, berichtete der Vorstand.

 bild.de

Katholische Kirche bleibt «christlich»

Donnerstag, 11. Februar 2010, 12:02 Uhr

Freiburg (dpa/lsw) – Die Katholische Kirche darf sich weiter «christlich» nennen. Das hat das Verwaltungsgericht Freiburg entschieden – allerdings ohne sich mit der Lehre und dem Gebaren der Kirche auseinanderzusetzen. Nach Angaben des Gerichts wies die 2. Kammer aus formellen Gründen die Klage einer Glaubensgemeinschaft ab, die eine Streichung des «christlich» aus dem Vokabular der Diözesen erzwingen wollte. Die Kläger sind Vorstände der Glaubensgemeinschaft «Das Universelle Leben Aller Kulturen Weltweit» mit Sitz in Würzburg. Nach Angaben vom Donnerstag erwägt die Gemeinschaft nun, ihr Ziel vor dem Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg weiter zu verfolgen. Zudem werde eine vergleichbare Klage gegen die evangelische Kirche am 16. März in Hannover verhandelt, berichtete der Vorstand.

http://www.bild.de/BILD/regional/stuttgart/dpa/2010/02/11/katholische-kirche-bleibt-christlich.html 

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Google photo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Google račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s